Informacje
  • Czekamy na ujelmne temperatury. Do zobaczenia niebawem ! Właściciel stacji Podstolice SKI
  • Czekamy na ujelmne temperatury. Do zobaczenia niebawem ! Właściciel stacji Podstolice SKI
  • Czekamy na ujelmne temperatury. Do zobaczenia niebawem ! Właściciel stacji Podstolice SKI
  • Czekamy na ujelmne temperatury. Do zobaczenia niebawem ! Właściciel stacji Podstolice SKI
  • Czekamy na ujelmne temperatury. Do zobaczenia niebawem ! Właściciel stacji Podstolice SKI

O nas

 SEZON 2023/2024 r.

Szkoła Narciarstwa FUN SCHOOL - licenja SITN_ PZN

Zapewniamy specjalistyczną kadrę instruktorów narciarskich, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, m.in. w stacji narciarskiej Podstolice-Ski. Spora część instruktorów posiada uprawnienia SITN PZN, wszyscy posiadają udokumentowne doświadczenie oraz uprawnienia w nauczaniu narciarstwa alpejskiego.

Zajęcia prowadzone są od poziomu podstawowego, aż po szkolenie specjalistyczne.

Możliwości szkolenia:

 - nauka dzieci i młodzieży,

 - szkolenie w grupach lub indywidualnie,

 - treningi sportowe.

Nasi instruktorzy szkolą według nowoczesnych metod. Każda lekcja prowadzona jest z najwyższym zaangażowaniem.Długość zajęć trwa 55 minut.

Najmłodsze dzieci zapraszamy do przedszkola narciarskiego od 4-go roku życia.

Zapraszamy do Podstolic !

REGULAMIN

SZKOŁY NARCIARSKIEJ

 

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej  (zwanej dalej Szkołą) wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na ich rodzicach lub opiekunach prawnych.

Szkoła Narciarska nie ubezpiecza klientów – sugerujemy, aby wszyscy klienci wykupili ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

 

1.    Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych (dalej nazywane Lekcjami) Klient zawiera ze Szkołą Narciarską umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.    Lekcje w Szkole Narciarskiej  można rezerwować osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.    Należność za Lekcje należy uregulować:

a.    na 3 dni przed rozpoczęciem Lekcji na rachunek bankowy Szkoły Narciarskiej wskazany podczas rezerwacji lub

b.    przed rozpoczęciem Lekcji wyłącznie w biurze Szkoły.

4.    Wpłata należności za Lekcje traktowana jest jako zadatek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego za wyjątkiem przypadku wskazanego w punkcie 10.

5.    Cena Lekcji w ośrodku Podstolice Ski obejmuje przejazdy wyciągami instruktora.

6.    Należność za Lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed jej rozpoczęciem. Po upływie tego czasu Lekcja może być przez Szkołę anulowana. W przypadku zakupu większej ilości Lekcji z dodatkowym rabatem cenowym (Pakietu) opłata pobierana jest z góry.

7.    W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą Lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

8.    W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystane a opłacone wcześniej Lekcje jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację Lekcji lub Pakietu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.

9.    Lekcja zakupiona w Szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji.

10.  Korzystanie z Pakietów odbywa się w terminach ustalonych indywidualnie przez Klienta ze Szkołą . Lekcje z Pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

11.  Lekcje z Pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

12.  Klienci szkoły spotykają się z instruktorem przed biurem szkoły.

13.  Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej trwa 55 minut (2h = 110 min, 3h = 165 min.).

14.  Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu.

15.  Szkoła może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

16.  Przed przystąpieniem do Lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę.

17.  W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakichkolwiek dolegliwości  bólowych) należy fakt ten zgłosić prowadzącemu zajęcia.

18.  Każdy uczeń na Lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

19.  Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania Lekcji.

20.  Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego Lekcje.

21.  Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na Lekcji z instruktorem Szkoły musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika GOPR. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez ratownika GOPR, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

22.  Podczas Lekcji Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.

23.  Podczas Lekcji instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania Lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za Lekcję nie podlega zwrotowi.

24.  Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę.

25.  Opłacenie Lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

26.  Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

 

REGULAMIN KURSÓW FERYJNYCH/WEEKENDOWYCH

1.      Cel działania KURSÓW FERYJNYCH I WEEKENDOWYCH:

·         Urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę oraz ćwiczenia.

·         Popularyzacja sportów zimowych.

·         Trening dostosowany do okresu rozwojowego dzieci.

·         Szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku 4 -13 lat.

2.      Warunek przynależności do Akademii:

·         Zgłoszenie dziecka oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwa.

·         Posłuszeństwo instruktorom i opiekunom.

·         Wpłacenie zadatku w wysokości 200 zł najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć oraz uregulowanie pozostałej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

·         Przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3.      Charakterystyka zajęć:

·         Zajęcia na nartach – w formie ćwiczeń i zabawy.

·         Doskonalenie techniki.

4.      W ramach opłat klient otrzymuje:

 

·         Naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach / w grupach. 3 - 6 os.Grupy jeżdzące do 8 osób. 

·         Wykwalifikowana opiekę instruktorską.

·         Kamizelkę szkolną na czas trwania kursu.

·         Dyplom dla uczestnika kursu.

·         Zawody narciarskie na koniec kursu.

5.      Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa dziecka w kursie jest stawienie się na zajęciach o wyznaczonej godzinie oraz w wyznaczonym miejscu. Opóźnienia z winy uczestnika działają na jego niekorzyść.

6.      Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt:

·         Narty – sprawne bez wad o odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności, kije narciarskie (wg zaleceń prowadzącego instruktora)

·         Buty narciarskie – w odpowiednim rozmiarze.

·         Kask narciarskiOBOWIĄZKOWO

·         Kamizelka OBOWIĄZKOWO – zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na stoku podczas zajęć oraz identyfikowanie się z grupą.

Kamizelka będzie wypożyczana na czas kursu w poniedziałek i oddawana w sobotę po zawodach.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach dziecku, które nie posiada właściwego stroju lub sprzętu.

7.      W przypadku nieobecności dziecka na kursie rodzic zobowiązany jest powiadomić prowadzącego telefonicznie lub pocztą internetową, co najmniej 2 dni wcześniej.

8.      Możliwość zwrotu  zadatku za udział w kursie  istnieje tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej choroby.

9.      Zajęcia w szkole prowadzone będą profesjonalnie, przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, mającą uprawnienia i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

10.   Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje program kursów.

11.   Klient oświadcza, iż Organizator udzielił mu informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w kursach. Jednocześnie złożył oświadczenie, iż stan zdrowia dziecka pozwala na udział w kursie.

12.   W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług w ramach kursów  przez Szkołę Klient może złożyć reklamację w biurze Szkoły (Podstolice 260 , 32-020 Wieliczka)  pod rygorem nieważności na piśmie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od zakończenia Akademii. W przypadku braku natychmiastowego zgłoszenia reklamacji, na Kliencie ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów dokumentujących reklamowane okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów.

13.   Szkoła rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia udzielając odpowiedzi w formie pisemnej.

14.   Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon celem wysłania przez Szkołę informacji o ofercie. Dane te nie będą przez Szkołę powierzane żadnemu innemu podmiotowi. W przypadku złożenia przez Rodzica/Opiekuna oświadczenia wycofującego tą zgodę dane te zostaną przez Szkołę usunięte z jej bazy danych.  

15.   Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku uczestnika Akademii oraz publikacje osiągnięć dzieci.

Aktualna pogoda
w dzień
23°C
w nocy
8°C

Poleć stronę znajomym

Telefon kontaktowy do stacji : 664 294 015

Zapisz się do newslettera
Jesli chcą Państwo na bieżąco otrzymywać informację
o najnowszych ofertach, promocjach, ciekawostkach.
Zapraszamy do zapisanie się w newsletterze.

kom: 664 294 015
e-mail: info@podstolice.com.pl

Content